ufabet

เจลีก เจลีก

29 มิ.ย.
FT 1
3
0.5
FT 4
2
0.5

เจลีก 2 เจลีก 2

29 มิ.ย.
FT 1
2
0.5
FT 0
0
0.5
FT 1
2
0
FT 5
1
0.5
FT 0
1
0
FT 3
2
0
FT 0
1
0.5
FT 2
2
0
FT 1
3
0.5

World - Club Friendlies World - Club Friendlies

29 มิ.ย.
TBA 0
0
TBA 0
0
1
TBA 0
0
FT 2
3
TBA 0
0
TBA 0
0
FT 5
0
2
FT 1
1
FT 1
1
0.5
TBA 0
0
TBA 0
0
TBA 0
0
FT 0
1
TBA 0
0
FT 1
2
1
FT 2
0
1
TBA 0
0
TBA 0
0
TBA 0
0
0/0.5
TBA 0
0
TBA 0
0
FT 2
1
0.5
FT 0
1
TBA 0
0
TBA 0
0
TBA 0
0
TBA 0
0
1/1.5
TBA 0
0
TBA 0
0
FT 1
2
FT 2
1
TBA 0
0
TBA 0
0
TBA 0
0
TBA 0
0
TBA 0
0
TBA 0
0
TBA 0
0
TBA 0
0
TBA 0
0
TBA 0
0
TBA 0
0
FT 1
5
0.5
CANCL 0
0
FT 0
1
FT 2
1
0.5
FT 0
1
FT 0
8
FT 1
0
0.5
FT 1
4
0.5
FT 4
3
1
FT 5
2
1
FT 1
0
FT 1
0
FT 1
1
1
17:00 ?
?

อเมริกา เมเจอร์ลีก อเมริกา เมเจอร์ลีก

29 มิ.ย.
FT 3
1
0.5
FT 1
0
1

Bangladesh - Premier League Bangladesh - Premier League

29 มิ.ย.
FT 4
1

China PR - League One China PR - League One

29 มิ.ย.
FT 2
0
0.5
FT 1
1
1
FT 1
0
0.5/1

Korea Republic - K-League 1 Korea Republic - K-League 1

29 มิ.ย.
FT 1
1
0
FT 0
0
1

Vietnam - Vietnamese Cup Vietnam - Vietnamese Cup

29 มิ.ย.
FT 1
2
0/0.5
FT_PEN 2
2
1

Cambodia - C-League Cambodia - C-League

29 มิ.ย.
FT 2
17
FT 3
1

Korea Republic - K League 2 Korea Republic - K League 2

29 มิ.ย.
FT 0
1
0.5
FT 1
0
0.5/1

Australia - Brisbane Premier League Australia - Brisbane Premier League

29 มิ.ย.
FT 3
2
0.5
FT 4
0
1.5
FT 2
3
0.5
FT 4
1
0.5

Australia - Capital Territory Australia - Capital Territory

29 มิ.ย.
FT 3
1
FT 2
2

Australia - New South Wales Australia - New South Wales

29 มิ.ย.
FT 1
4

Australia - Npl Western Australia Australia - Npl Western Australia

29 มิ.ย.
FT 1
1
1.5
FT 2
1
0.5
FT 1
2
0.5/1
FT 3
2
0.5/1
FT 3
0
0.5
FT 3
2
1.5/2

Australia - Npl Tasmania Australia - Npl Tasmania

29 มิ.ย.
FT 4
1
FT 0
3
1.5
FT 1
4
1

Australia - Npl Queensland Australia - Npl Queensland

29 มิ.ย.
FT 1
3
0.5
FT 1
4
1.5/2
FT 1
3
0.5
FT 1
6
0.5

Australia - Npl South Australian Australia - Npl South Australian

29 มิ.ย.
FT 3
2
0.5
FT 2
1
0.5
FT 0
3
0
FT 1
1
1
FT 1
0
0.5

Australia - Npl Victoria Australia - Npl Victoria

29 มิ.ย.
FT 1
2
1.5
FT 2
1
0.5
FT 3
1
0.5

Australia - Northern Nsw Australia - Northern Nsw

29 มิ.ย.
FT 3
1
2

Australia - Victoria NPL Youth League Australia - Victoria NPL Youth League

29 มิ.ย.
FT 0
2
FT 1
1
FT 1
0

Peru - Copa Bicentenario Peru - Copa Bicentenario

29 มิ.ย.
FT 0
0

Japan - Japan Football League Japan - Japan Football League

29 มิ.ย.
FT 2
2
FT 1
0
FT 1
2
FT 1
2
FT 1
1
FT 1
2
FT 4
2
FT 2
2

ไทยลีก 3 ไทยลีก 3

29 มิ.ย.
FT 0
2
FT 2
3
FT 0
3
FT 2
3
FT 3
1
CANCL 0
0
FT 0
4